همان بیرون بمانید

برایم مهم نیست ازبیرون چگونه بنظرمی آیم

کسانی که درونم رامیبینندکافیند

برای آنهایی که ازروی ظاهرقضاوت میکنندحرفی ندارم

باخودمیگویم بگذارهمان بیرون بمانند

/ 0 نظر / 22 بازدید